ZŠ Zbudské Dlhé

Facebook

ŠKD

ŠKD je miestom pre zaujímavé vyžitie detí, pre regeneráciu síl a relaxáciu po školskom vyučovaní, napomáha rozvoju detskej tvorivosti, posilňovaniu zdravého sebavedomia, je prostredím pre detský úsmev a radosť.

Tematické vzdelávanie v našom ŠKD je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádza čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.

Program je naplnený formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

Výchovnú činnosť vykonávame v týchto oblastiach záujmových činností:

 • spoločensko- vedná oblasť,

 • pracovno- technická oblasť,

 • prírodovedno- environmentálna oblasť,

 • esteticko- výchovná oblasť,

 • telovýchovná, zdravotná a športová oblasť,

 • odpočinková oblasť -rekreačná oblasť,

 • príprava na vyučovanie -vzdelávacia oblasť.

Oživením činnosti ŠKD sú príležitostné akcie a projekty…

Riadenie a organizácia ŠKD:

Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonáva kvalifikovaná vychovávateľka.

Prevádzka ŠKD

ŠKD:  12.00 hod  - 15.00 hod.


ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je nasledovný:

9.00-12.00

stráženie žiakov, asistencia učiteľovi

12.00 13:00                     

Preberanie detí od vyučujúcich, príprava na obed- hygiena.

Nenáročné záujmové činnosti odpočinkového a rekreačného charakteru ( čítanie, voľné kreslenie, konštrukčné a spoločenské hry, voľné rozhovory, pobyt na čerstvom vzduchu ).

13:00 – 13:40

Príprava na vyučovanie – vypracovanie domácich úloh, nácvik domáceho čítania, práca s detskými časopismi.

13:40 – 14:40

Záujmová činnosť podľa tematických oblastí výchovy.

14:40 – 15:00

Nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného charakteru.

Odovzdávanie detí rodičom.


Zaraďovanie detí

 1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti predpísanej formy / Zápisný lístok / zákonného zástupcu dieťaťa. Žiadosť o prijatie do ŠKD sa podáva na začiatku školského roka. Na základe podanej žiadosti vydáva riaditeľ školy „Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do ŠKD“.

 2. Deti sa do ŠKD prihlasujú na jeden školský rok.

 3. Zákonný zástupca vyplní osobné údaje o dieťati v „ Žiadosti o prijatie“,  spôsob odchodu, čas odchodu a potvrdí to svojim podpisom a dátumom podania žiadosti.

 4. Dieťa je možné odhlásiť z ŠKD len písomne zákonným zástupcom dieťaťa / uviesť deň, mesiac, rok a podpis/.

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

 1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

 2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka.

 3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

 4. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia , alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí.

 5. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.

 6. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie -bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.

V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VP. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania VP v ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.